Dane podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 23

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Imię i nazwisko Dyrektora placówki: Karina Caban

Inspektor ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak

jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Adres: ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542343499

Fax: +48542347710

Poczta elektroniczna: sp23wloc@wp.pl

Strona internetowa: www.sp23.wloclawek.pl

REGON: 001393415

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia          27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że: - Administratorem pozyskiwania danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3, tel. 54 234 34 99, adres              e-mail: sp23wloc@wp.pl - Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Karina Caban – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku, tel. 54 234 34 99, adres e-mail: sp23wloc@wp.pl - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres  e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl - Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły Podstawowej, SIO. - Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą. - Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan, CUWPO we Włocławku– podmiot,  któremu powierzono dane. - Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. - Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji - Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: http://sp23wloclawek.pl/ oraz stronie Facebook w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych placówki i osiągnięć wychowanków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka. Przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących, - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, - przenoszenia pozyskanych danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO, - podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą poddane profilowaniu.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Szkole Podstawowej Nr 23 sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>