Dane podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 23

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Imię i nazwisko Dyrektora placówki: Karina Ponto

Inspektor ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak

jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

Adres: ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek

Telefon: +48542343499

Fax: +48542347710

Poczta elektroniczna: sp23wloc[at]wp[dot]pl

Strona internetowa: www.sp23.wloclawek.pl

REGON: 001393415

Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia          27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskiwania danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3, tel. 54 234 34 99, adres              e-mail: sp23wloc[at]wp[dot]pl

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Karina Caban – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku, tel. 54 234 34 99, adres e-mail: sp23wloc[at]wp[dot]pl

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres  e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły Podstawowej, SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan, CUWPO we Włocławku– podmiot,  któremu powierzono dane.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

– Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji

– Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: http://sp23wloclawek.pl/ oraz stronie Facebook w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych placówki i osiągnięć wychowanków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

– podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą poddane profilowaniu.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Szkole Podstawowej Nr 23 sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe są opublikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku.

link: http://cuw-wloclawek.rbip.mojregion.info/sprawozdanie-finansowe-za-2018-rok-szkola-podstawowa-nr-23-we-wloclawku/

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>